Uuden omistajan rekisteröinti osakeluetteloon

Osakkeenomistan oikeudet

Uusi omistaja saa käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia taloyhtiössä, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hänet on pystynyt luetettavasti esittämäät selvityksen omistusoikeudestaan. Tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta isännöintitoimistoon vastaa osakeeiden uusi omistaja.

Osakeluettolomerkintää varten on lisäksi esitettävä ilmoitus varainsiirtoverosta -lomake, jossa on joko kiinteistövälittäjän tai verottajan leima. Pelkkä varainsiirron maksukuitti EI riitä.

Jos osakkeen viimeinen luovutus on merkitty osakekirjaan avoimella siirrolla, on osakekirjaan kirjoitettava uuden omistajan nimi ennen kuin saanto merkitään osakeluetteloon. Osakeluettelomerkinnästä ei asunto-osakeyhtiössä tarvitse kirjoittaa todistusta osakekirjaan.
Osakesiirtomerkinnän vahvistamiseksi isännöintitoimistoon on kuitenkin toimitettava seuraavat asiakirjat :

Kauppa

 • Kauppakirja
  • jäljennös kauppakirjasta, josta käy ilmi myyjä, ostaja ja kaupan kohde
  • mikäli omistusoikeuden siirtyminen on sidottu esimerkiksi loppukauppahinnan maksuun, tulee myös tästä toimittaa selvitys
 • Osakekirja 
  • rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja
 • Varainsiirtovero 
  • varainsiirtoverolaskelma ja kuitti (tai tosite veron maksusta ks. ohje varainsiirtoverosta)

Lahja

 • Lahjakirja
  • alaikäisen kohdalla lahjan ottaa vastaan hänen holhoojansa tai tuomioistuimen toimesta määrätty edunvalvoja
 • Osakekirja
  • rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja

Ositus

 • Osituskirja
  • mikäli osake siirtyy osituksessa puolisolta toiselle, saaja merkitään osakeluetteloon
  • mikäli osakkeet on ennen ositusta omistettu yhteisesti, merkitään siirtyvä osuus puolisolle osakeluetteloon
 • Osakekirja
  • rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva, katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja
 • Varainsiirtovero
  • varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta

Jakamaton kuolinpesä

 • Perukirja tai vainajan sukuselvitys
  • mikäli osake oli vainajan omistuksessa, perillisten yhteisestä pyynnöstä osakeluetteloon merkitään perilliset yhteisesti
  • jos vainaja ja leski omistivat osakeryhmän yhdessä, merkitään vainajan omistamaan osuuteen perilliset yhteisesti
  • selvitys mahdollisesta lesken käyttö- ja hallintaoikeudesta

Testamentti

 • Testamentti
  • testamentinsaajan on esitettävä jäljennös testamentista ja selvitys sen lainvoimaisuudesta
 • Osakekirja
  • rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja
  • katkeamaton siirtosarja
  • pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija voivat tehdä siirtomerkinnän
 • Varainsiirtovero
  • varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin, kuin vastikkeena on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Perintö

 • Ositus ja/tai perinnönjakokirja
  • jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus 
  • osakeluettelomerkintä tehdään perinnönjakokirjan mukaisesti; jakokirja on kaikkien pesän osakkaiden allekirjoittama tai mikäli pesän jaon on toimittanut oikeuden määräämä pesänjakaja, hänen allekirjoittamansa jakokirja 
  • luetteloon merkitsemistä pyytävän on selvitettävä, että pesänjako on tullut lainvoimaiseksi
 • Osakekirja
  • rekisteröintiä pyytävään asti ulottuva katkeamaton, jatkuva siirtomerkintäsarja (pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija voivat tehdä siirtomerkinnän)
 • Varainsiirtovero
  • varainsiirtoveroa on suoritettava siltä osin, kuin vastikkeena on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Lunastus

 • lunastuksessa noudatettava menettelytapa riippuu yhtiöjärjestyksestä
 • yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkailla saattaa olla lunastusoikeus yhtiön osakkeisiin niiden siirtyessä uudelle omistajalle

 

Yllä luetelluissa yhtiöoikeudellisissa saannoissa on toimitettava selvitys osakkeiden siirtymisestä.

Lisätietoja osakkeiden vaihdoksista ja yleisistä säädöksistä löytyy asunto-osakeyhtiölain luvusta 2.